<kuid2:686850:1001:1> ТД_Рельсосмазыватель СПР-02
<kuid2:686850:2004:2> TD_Relsosmazyvatel SPR-02-M.1
<kuid2:686850:2022:1> TD_Relsosmazyvatel SPR-02-M.2