<kuid2:578474:100122:1> 20800 gal ADMX Tank Car (ADM)