<kuid:555555:1> Rus Station UZLOVAYA
<kuid:555555:10001> Electroschitovaya