<kuid:497769:27001> az_korovnik
<kuid:497769:27007> az_zavod