<kuid:489158:1006> carсazz_garage_1
<kuid:489158:1007> carсazz_garage_2
<kuid:489158:1008> carсazz_garage_3
<kuid:489158:1009> carсazz_garage_4
<kuid:489158:1010> carсazz_garage_5
<kuid:489158:1011> carсazz_garage_6
<kuid:489158:1013> budka_s1
<kuid:489158:1014> budka_s1_2
<kuid:489158:1015> gar_s3_2
<kuid:489158:1017> carсazz_dom_s1
<kuid:489158:1018> carсazz_baschnya
<kuid:489158:1019> carcazz_magazin_s1
<kuid:489158:1020> carcazz_magazin_s2
<kuid:489158:1021> carсazz_garage_7
<kuid:489158:1022> carсazz_garage_8
<kuid:489158:1023> carсazz_garage_9
<kuid:489158:1033> carcazz_lukoil
<kuid:489158:1034> carcazz_lukoil2
<kuid:489158:1035> carcazz_budka_1
<kuid:489158:1037> carcazz_budka_2
<kuid:489158:1038> carcazz_staroe_zdanie
<kuid:489158:1039> carcazz_elevator_1
<kuid:489158:1041> carcazz_gril
<kuid:489158:1042> carcazz_staroe_zdanie_2
<kuid:489158:1043> carcazz_torg_centr
<kuid:489158:1044> carcazz_detsad
<kuid:489158:1045> carcazz_sobor
<kuid:489158:1046> carcazz_dom 15 et_1
<kuid:489158:1047> carcazz_dom_9 et_1
<kuid:489158:1048> carcazz_dom_9 et_2
<kuid:489158:1049> carcazz_sklad
<kuid:489158:1050> carcazz_sobor_2
<kuid:489158:1051> carcazz_domik_1
<kuid:489158:1052> carcazz_domik_2
<kuid:489158:1053> carcazz_domik_3
<kuid:489158:1054> carcazz_domik_4
<kuid:489158:1055> carcazz_domik_5
<kuid:489158:1056> carcazz_domik_6
<kuid:489158:1057> carcazz_domik_7
<kuid:489158:1058> carcazz_domik_8
<kuid:489158:1059> carcazz_domik_9
<kuid:489158:1060> carcazz_domik_10
<kuid:489158:1061> carcazz_domik_11
<kuid:489158:1062> carcazz_Povorino
<kuid:489158:1063> carcazz_Izberdey
<kuid:489158:1064> carcazz_dom_2et_1
<kuid:489158:1065> carcazz_magazin_3
<kuid:489158:1066> carcazz_magazin_4
<kuid:489158:1067> carcazz_elevator_3
<kuid:489158:1068> carcazz_s.t.o.
<kuid:489158:1069> carcazz_dom_5et_1
<kuid:489158:1070> carcazz_vagonchik_1
<kuid:489158:1071> carcazz_vagonchik_2
<kuid:489158:1072> carcazz_sarai
<kuid:489158:1075> carcazz_sarai_2
<kuid:489158:1076> carcazz_larek_1
<kuid:489158:1077> carcazz_zabor_1
<kuid:489158:1078> carcazz_podstancia
<kuid:489158:1079> carcazz_Sereb_Prudy
<kuid:489158:1080> carcazz_budka_3
<kuid:489158:1081> carcazz_budka_4
<kuid:489158:1083> carcazz_budka_6
<kuid:489158:1085> carcazz_dom_3et_1
<kuid:489158:1087> carcazz_larek_2
<kuid:489158:1088> carcazz_larek_3
<kuid:489158:1089> carcazz_put_zdanie
<kuid:489158:1090> carcazz_dom_2et_2
<kuid:489158:1091> carcazz_dom_2et_3
<kuid:489158:1092> carcazz_larek_4
<kuid:489158:1093> carcazz_larek_5
<kuid:489158:1094> carcazz_larek_6
<kuid:489158:1095> carcazz_larek_7
<kuid:489158:1096> carcazz_larek_8
<kuid:489158:1097> carcazz_dom_9 et_3
<kuid:489158:1098> carcazz_sobor_3
<kuid:489158:1099> carcazz_zdanie
<kuid:489158:1100> carcazz_zdanie_2
<kuid:489158:1101> carcazz_Somovo
<kuid:489158:1102> carcazz_tualet_1
<kuid:489158:1103> carcazz_tualet_2
<kuid:489158:1104> carcazz_sklad_2
<kuid:489158:1105> carcazz_Aleksikovo
<kuid:489158:1106> carcazz_Lapshin
<kuid:489158:1107> carcazz_ostanovka_1
<kuid:489158:1108> carcazz_budka_7
<kuid:489158:1109> carcazz_zabor_2
<kuid:489158:1110> carcazz_ostanovka_2
<kuid:489158:1112> carcazz_dom_3et_2
<kuid:489158:1113> carcazz_sobor_4
<kuid:489158:1114> carcazz_l'uk
<kuid:489158:1115> carcazz_budka_8
<kuid:489158:1116> carcazz_budka_9
<kuid:489158:1120> carcazz_platforma_2
<kuid:489158:1122> carcazz_ostanovka_4
<kuid:489158:1124> carcazz_magazin_5
<kuid:489158:1125> carcazz_garage_17
<kuid:489158:1127> carcazz_school
<kuid:489158:1130> carcazz_korobka