<kuid:229146:1001> BudkaStrelochnika
<kuid:229146:1005> ZnakOtTok
<kuid:229146:1006> ZnakVklTok
<kuid:229146:10011> ZnakC