<kuid2:164418:1:9> SA3_coupl_UNcoup_1s
<kuid2:164418:2:9> SA3_coupl_coup_1s
<kuid:164418:19934> ru_tupik_sa3
<kuid:164418:19957> ru_larec_zabr